Sorry, your browser does not support inline SVG.
Sorry, your browser does not support inline SVG.
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Individualiserede ydelser

Værdi for dig

IDA skal fortsat udvikle og målrette ydelser og kommunikation til det enkelte medlem

IDAs ydelser og kommunikation er målrettet den enkelte og tager hensyn til, hvor man er i sin karriere, hvilken jobfunktion, faglighed og hvilke interesser man har. Alt sammen på tværs af generationerne. Medlemmerne har adgang til viden, rådgivning og information af høj kvalitet, fysisk og digitalt – i Danmark og globalt.

IDA er kendt som det teknologiske samlingssted, hvor medlemmerne altid kan finde et interessant arrangement. IDA understøtter medlemmerne i at realisere deres potentiale. I samspil med de bedste udbydere tilbyder IDA livslang læring for alle karriereveje – ledere, specialister, selvstændige og iværksættere.

Udgangspunktet er godt, men udbuddet skal være endnu bedre i fremtiden (Figur: Tal fra 2016).

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Indflydelse og synlighed

Teknologiens stemme nr. 1

IDA har indflydelse på debatten om teknologisk udvikling

IDA er den stærkeste teknologiske stemme i Danmark. IDA er stedet for debat, ideudvikling og holdninger til anvendelse af viden og teknologi. Meningsdannere, politikere og eksperter søger rådgivning hos IDA. Med medlemmernes unikke viden realiserer IDA potentialet i teknologi og viden til gavn for samfundet. IDA har indflydelse i krydsfeltet mellem erhverv, vækst, uddannelse, forskning, arbejdsmarkedsvilkår og teknologi. Med analyser af teknologiens indflydelse på samfundet er IDA en naturlig medspiller nu og i fremtiden.

Ida Auken og IDA har stiftet Siri-kommisionen, der sætter teknologiens udvikling som baggrundstæppe for beslutninger og diskussioner.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Mening og stolthed

Du gør en forskel

Det er vigtigt, at ens arbejde giver mening, mener Amanda, der skriver speciale om fremtidsmedicin.

Kernen i IDA er fællesskabet om teknologi, IT og naturvidenskab – det fælles DNA. IDA er uundgåelig, når emnet er teknologi og viden. IDA bringer medlemmernes unikke kompetencer i spil for en bæredygtig samfundsudvikling. IDAs medlemmer gør en forskel.

IDAs medlemmer inspirerer unge til at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Det er vigtigt for en positiv udvikling i samfundet. Som medlem af IDA er du en del af noget større.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Interessevaretagelse

Et godt arbejdsliv

Gode vilkår og forhold på arbejdet sikrer glæde og balance i arbejdslivet.

Medlemmerne opnår de bedst mulige vilkår på et arbejdsmarked i forandring gennem IDAs arbejde for gode rammebetingelser, et godt arbejdsmiljø og balance i arbejdslivet. IDA varetager medlemmernes interesser kollektivt og individuelt og skaber forudsætninger for et godt og mangfoldigt arbejdsliv.

IDA sikrer stærke partnerskaber nationalt og globalt, som understøtter indsatsen for bedre arbejdsvilkår.

Stresshåndtering vil også være relevante i fremtiden. Redskaberne er mange og IDA vil fortsat følge udviklingen.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Medlemsplatform

Netværk af mennesker og viden

Anders mener, at vejen til mere faglig viden skal findes i IDAs netværk.

Aktive medlemmers indsats og engagement er fundamentet for de mange medlemsaktiviteter i IDA. Der er mange forskellige muligheder for at være aktiv.

IDAs medlemmer er et unikt netværk af viden om teknologi og naturvidenskab. Gennem IDA kan medlemmer netværke og dele viden med hinanden og samfundet. IDA giver mulighed for, at medlemmer kan danne netværk på nye måder.

IDA kender medlemmernes behov og faciliterer kontakt mellem medlemmer og relevante samarbejdspartnere

IDAs medlemmer udgør et unikt netværk af viden, der skal bringes endnu mere i spil frem mod 2025 (Figur: Tal fra 2016).

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Trend

Flere generationer med forskellige ønsker og behov

Arbejdsmarkedet vil have flere generationer med forskellige ønsker og behov end tidligere. Det er resultatet af den øgede udviklingshastighed, der medfører et generationsskifte hvert 10. - 15. år. Det stiller store krav til arbejdspladser om at favne de forskellige generationers individuelle behov og forskellige mindset.

De nye generationer er digitalt indfødte og vil have en helt anden tilgang til brug af teknologi, men også til faglig udvikling og ledelse. De vil stille andre krav, og disse generationsforskelle giver en langt højere kompleksitet, end vi har været vant til.

Det betyder for IDA

Flere samtidige generationer, der alle har individuelle behov, stiller nye, store krav til arbejdspladser om rummelighed. Det stiller også store krav til IDA om at kunne være relevant for det enkelte medlem, med de helt særlige behov og ønsker medlemmet må have.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Trend

Livslang læring

Fremtidens uddannelser vil være sammensat på tværs af tidligere tiders faglige skel og i kombination med helt nye uddannelsesområder. Kompetencer til at kunne tilegne sig ny viden gennem hele livet og tilpasse sig skiftende krav vil være i fokus.

Teknologiuddannelser og teknologiforskning vil være i høj kurs, og stadig flere uddannelser vil have mange elementer af teknologi i sig. Forståelse af teknologi er afgørende, men at være med til at drive den teknologiske udvikling er endnu mere relevant.

Det er ikke kun karakterer, eksamensbeviser og CV, der vil være kvalificerende. Der vil i stigende grad være fokus på de kompetencer, man har her og nu – og det digitale aftryk, man har lavet.

De klassiske uddannelsessteder og -former vil blive udfordret. Uddannelse kan opnås på mange forskellige måder fx via elektronisk videndeling.

Det betyder for IDA

IDA skal sikre, at medlemmerne har de kompetencer, som den teknologiske udvikling stiller krav om. Der vil være behov for livslang kompetenceudvikling. Ikke blot gennem kurser, men i høj grad også gennem netværk og videnudveksling med andre. IDA skal være medlemmernes kompetencepartner.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Trend

Arbejdsmarked under forandring

Arbejdsmarkedet vil være præget af færre fastansatte og i stedet flere freelancere og selvstændige.

Virksomheder vil bestå af en kernegruppe af medarbejdere, der suppleres med tilkøb af de kompetencer, der løbende er brug for. Samtidig outsources projekter og opgaver, hvilket giver mulighed for, at flere freelancere kan byde ind på opgaven sammen. Grænserne mellem arbejde og fritid bliver stadig mere udviskede. Der bliver behov for at tale om work life balance i en hel ny kontekst med fokus på den mentale sundhed.

Det betyder for IDA

IDA skal rådgive medlemmer om en bred vifte af ansættelsesformer og karriereveje på fremtidens arbejdsmarked. Der vil være behov for at understøtte virksomheder i at finde kandidater med rette profiler og omvendt. Medlemmer, der arbejder uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet, får et fællesskab igennem IDA.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Trend

Søgen efter mening

Der er et øget fokus på at arbejde med ting, der giver mening – ikke bare personligt, men også i en større sammenhæng. Det gælder ikke kun om at tjene penge – arbejdstagere vil vide, hvorfor de arbejder med det, de gør.

De hurtigst voksende virksomheder har til fælles, at de vil ændre verden radikalt. At fokusere på bundlinjen er ikke inspirerende nok for at kunne skabe en historie, som sælger både over for kunder og medarbejdere.

Det betyder for IDA

Fremtidens medarbejdere vælger deres job og loyalitet efter, hvad der giver mening i en større sammenhæng. Den stigende søgen efter mening giver frivilligheden endnu bedre vilkår, og IDA skal favne det, de nye frivillige efterspørger.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Trend

Viden og kompetencer flyder globalt

Uddannelser går online og tilbydes globalt af internationale udbydere. Et stigende antal uddannelser – både grunduddannelser og efteruddannelser – er gratis, og derfor får mange flere adgang til dem.

Viden flyder globalt og er tilgængelig gennem faglige platforme, online communities og globale netværk. Ekspertviden er tilgængelig blot ved et klik.

På et arbejdsmarked med flere og flere freelancere vil mange få hele verden som arbejdsplads. Opgaver bliver udbudt på nettet, hvor alle kan byde ind med deres kompetencer, uanset hvor i verden, de bor.

Det betyder for IDA

Mennesker vil udbygge deres kompetencer gennem global videnudveksling. Det vil blive stadigt lettere at få løst videnopgaver langt væk fra hjemmemarkedet og finde globale eksperter. Gennem partnerskaber skal IDA sikre medlemmernes attraktive arbejdsliv på et globalt arbejdsmarked.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Trend

Teknologisk udvikling

Nye teknologier gør det muligt at automatisere og individualisere meget mere. Der vil være stigende villighed til at dele data i forventning om, at data kun bruges til at sikre relevant information til modtageren. Spørgsmålet om at kunne sikre privacy vil fylde mere.

Digitalisering gør udveksling af services nemt og medfører et stort skift i måden, vi tilgår produkter på. Det er mindre vigtigt at eje, det er vigtigere at have adgang.

Kunstig intelligens, algoritmer og smarte computere forstærker menneskers kompetencer. Også videnmedarbejdere bliver påvirket. En nyuddannet, der benytter sig af kunstig intelligens, kan blive lige så god som eller bedre end den mest erfarne kollega. På arbejdsmarkedet vil dyb faglig ekspertise fortsat være værdifuld, men skal suppleres med ny viden.

Samtidig med den teknologiske udvikling og de teknologiske muligheder stilles der store krav til den menneskelige fornuft, og teknologietik bliver afgørende.

Det betyder for IDA

Teknologi og viden vil kunne samle mennesker, og IDA skal være et samlingspunkt for debat, netværk, arrangementer og anden videnudveksling. Der vil være behov for rådgivning om teknologier og bæredygtig anvendelse af dem. De fornødne eksperter, der kan guide udviklingen, findes blandt IDAs medlemmer. Nye teknologier gør det muligt for IDA at yde service på helt nye måder.

Sorry, your browser does not support inline SVG.

IDA på vej mod 2025

Debat om forskningens rolle i Power-2-X
med forskningsministeren, AAU, Topsøe og IDA

Hør IDAs formand Thomas Damkjær Petersen
fortælle om IDAs vej mod 2025

FNs verdensmål: En samtale mellem
Mogens Lykketoft og Thomas Damkjær Petersen

Vision 2025

IDA - et fællesskab,
der realiserer potentialet
i teknologi og viden

Delvisioner

VIDEN er en hjørnesten i IDAs vej mod 2025. Viden og teknologisk indsigt blandt IDAs medlemmer er altafgørende for, at IDAs vej mod 2025 løber i parallelle spor med markante teknologiske forandringer og store globale udfordringer. Følg sporene og se, hvordan IDAs vision og delvisioner rækker ind i fremtiden.

Værdi for dig

Teknologiens stemme nr. I

Du gør en forskel

Et godt arbejdsliv

Netværk af mennesker og viden

Individualiserede ydelser

Værdi for dig

IDA understøtter medlemmerne i at realisere deres potentiale. Medlemmerne har adgang til viden, rådgivning og information af høj kvalitet, fysisk og digitalt...

Læs mere
Indflydelse og synlighed

Teknologiens stemme nr. 1

IDA er den stærkeste teknologiske stemme i Danmark. IDA er stedet for debat, ideudvikling og holdninger til anvendelse af viden og teknologi…

Læs mere
Mening og stolthed

Du gør en forskel

Kernen i IDA er fællesskabet om teknologi, IT og naturvidenskab – det fælles DNA. Som medlem er du en del af noget større...

Læs mere
Interessevaretagelse

Et godt arbejdsliv

IDAs medlemmer opnår de bedst mulige vilkår på et arbejdsmarked i forandring gennem IDAs arbejde for et godt arbejdsmiljø og balance i arbejdslivet…

Læs mere
Medlemsplatform

Netværk af mennesker og viden

IDAs medlemmer udgør et unikt netværk af viden om teknologi og naturvidenskab. Gennem IDA kan medlemmer dele viden med hinanden og samfundet...

Læs mere

Én brik i det globale puslespil

Verden står over for store globale udfordringer og IDAs medlemmer har forudsætningerne for at bringe nye løsninger, der baserer sig på teknologi og viden, i spil.

På FN’s topmøde i 2015 blev en hidtil uset ambitiøs udviklingsdagsorden vedtaget. Den består af 17 konkrete Verdensmål, som frem mod 2030 skal sikre kursen mod en mere bæredygtig udvikling. Målene handler om at løse mange af klodens største problemer – der skal gøres en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, ulighed skal mindskes og negative klimaforandringer bekæmpes.

Det er store ambitioner, som IDA vil gøre sit for at indfri ved at styrke fællesskabet, hvor medlemmerne mødes, øger kompetencer og udveksler tanker og viden, så de kan realisere potentialet i teknologi og viden til gavn for samfundet.

Om IDA

IDA er teknologiens stemme nr. 1 – en forening for viden, netværk og interessevaretagelse.

IDA er for alle højtuddannede inden for teknologi, naturvidenskab og IT, og for alle med en anden universitetsuddannelse, der arbejder med teknologi og naturvidenskab på et højt niveau.

Læs mere på Ida.dk